poniedziałek, 22 stycznia 2018

STYLE - Vintage - wyniki

Witajcie. Tak jak myśleliśmy zasypaliście nas mega fantastycznymi pracami. 
Widać, że nie tylko my lubimy Styl Vintage;) A to prace, które nas najbardziej zachwyciły:
Welcome. As we you flooded us with mega fantastic works.
We see, that not only we like Vintage style ;) And these are the works that fascinated us most:Dziewczyny dla Was banerki i nasze GRATULACJE!  
Pozostałym uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę :)

Girls here are banners for you and our CONGRATULATIONS !
We'd like to thank to all other participants for common fun :

Zestaw obrazków świątecznych w stylu vintage: 1klik ...  2klik ... 3klik ... 
ufundowanych przez Pergaminart wędruje do Handmade by Miś
(W celu odebrania nagrody proszę o kontakt ze sklepem) 
Set of  Christmas pictures in vintage style:
funded by Pergaminart goes to: Handmade by Miś


Bawcie się z nami!<3 br="">
Play with us!

piątek, 19 stycznia 2018

STYLE - Steampunk - edycja sponsorowana

Cześć wszystkim! Dzisiejsze wyzwanie jest dla mnie bardzo relaksujące, bo to mój ulubiony styl.
Przedstawiam wam Steampunk ! 
Hello everyone! Todays challenge is very relaxing for me, because it's my favorite style.
Let me introduce you Steampunk!


Steampunk – nurt stylistyczny w kulturze (literatura, film, komiks, moda), odmiana fantastyki naukowej, boczna gałąź cyberpunku. Nazwa pochodzi od słowa „steam” czyli pary i nawiązuje stylistyką, estetyką i techniką do maszyn parowych „epoki pary”, epoki wiktoriańskiej[1]. Inaczej niż w cyberpunku, technika otaczająca bohaterów nie jest oparta na elektronice lecz na mechanice (np. odpowiednikiem komputera jest maszyna różnicowa)[1]. Charakterystyczne dla steampunku zainteresowanie rozwojem techniki często prowadzi do kreowania wynalazków nieznanych w naszej historii, dlatego nurt ten bywa zaliczany do tzw. historii alternatywnych. Akcja utworów steampunkowych przeważnie rozgrywa się w epoce wiktoriańskiej – erze rewolucji technicznej, wieku pary (stąd nazwa gatunku: steam, ang. – para). Steampunk nawiązuje do twórczości ojców fantastyki: Juliusza Verne’a, Herberta George’a Wellsa czy Marka Twaina.
Co to jest steampunk?
Samo słowo powstało z połączenia steam – czyli pary, która stała się symbolem wieku XIX, wieku wynalazków, nazywanego również wiekiem żelaza i pary – oraz punku – spoglądającego na epokę wiktoriańską z punkową przekorą i ironią oraz świadomością ludzi z przełomu XX i XXI wieku. Bywa też określany wiktoriańskim science-fiction, które stało się popularne dzięki komiksom, grom komputerowym czy filmom. Jak obrazowo określił to scenograf Roger Morgan steampunk jest „snem przeszłości o przyszłości”.
Cechy charakterystyczne stylu steampunk:
stal, miedź, koła zębate zegarków, elementy wyposażenia XIX-wiecznego laboratorium, lampy naftowe szkło i drewno – to tylko część przedmiotów charakterystycznych dla stylu steampunkowego. Stworzenie całego wnętrza utrzymanego w tej stylistyce nie jest proste. Po pierwsze: nie każdy będzie dobrze czuł się w otoczeniu, gdzie spod stołu wystają np. koła zębate, po drugie: steampunk jest dominujący oraz wymagający i niełatwo zestawić go z wyposażeniem z innej bajki. Po trzecie wreszcie: jeśli faktycznie chcielibyśmy stworzyć wnętrze utrzymane w stylu steampunk, przygotujemy się na spore wydatki. Najprostsze miedziane półki, ze względu na cenę tego tworzywa, mogą kosztować znacznie więcej niż standardowy regał. Zwolennicy tego typu rozwiązań doceniają jednak, że w wyniku współpracy z dobrym wykonawcą i realizacji dobrych projektów, powstają przedmioty z duszą, odmienne od współczesnej maszynowej wytwórczości. Częściowo wywodzi się to hasła ideologii punkowej „Do-It-Yourself”, dziś będącej synonimem majsterkowania.

Steampunk - a stylistic trend in culture (literature, film, comics, fashion), a variety of science fiction, a side branch of cyberpunk. The name comes from the word "steam" or steam and refers to the stylistics, aesthetics and technique for steam machines of the "couple's era", the Victorian era. Unlike in cyberpunk, the technology surrounding the heroes is not based on electronics but on mechanics (eg the computer's equivalent is a differential machine). Characteristic for steampunk interest in the development of technology often leads to the creation of inventions unknown in our history, which is why this trend is classified as so-called. alternative history. The action of steampunk songs usually takes place in the Victorian era - the era of the technical revolution, the age of steam (hence the name of the genre: steam, English - steam). Steampunk refers to the works of fantasy fathers: Juliusz Verne, Herbert George Wells and Mark Twain.
What is steampunk?
The word itself arose from a combination of steam - a pair that became a symbol of the nineteenth century, a century of inventions, also called the age of iron and steam - and punk - looking at the Victorian epoch with punk defiance and irony and the awareness of people from the turn of the 20th and 21st century. It is also known as Victorian science fiction, which has become popular thanks to comic books, computer games and movies. As Roger Morgan steadily described, Roger Morgan is a "dream of the future".
Characteristics of the steampunk style:
steel, copper, gears, watches, elements of 19th-century laboratory equipment, oil lamps, glass and wood - these are only some of the objects characteristic of steampunk style. Creating the whole interior maintained in this style is not easy. First of all: not everyone will feel well in the surroundings where, for example, gears protrude from the table, secondly: steampunk is dominant and demanding and it is not easy to combine it with equipment from another fairy tale. Thirdly, finally: if we would like to create a steampunk style interior, we will prepare for a lot of expenses. The simplest copper shelves, due to the price of this material, can cost much more than a standard bookcase. Proponents of this type of solutions, however, appreciate that as a result of cooperation with a good contractor and the implementation of good projects, objects are created with a soul, different from modern machine manufacture. This is partly derived from the slogan of the Do-It-Yourself ideology, which today is a synonym of  DIY.

A tak oto poradził sobie z tematem wyzwania nasz kreatywny Team: 
And this is how our creative team has worked with this style:

 przygotowała skrzyneczkę ze śrubkami
prepared box but with screws 


Beata  
także przygotowała skrzyneczkę z trybikami
also prepared a box with gears


postanowiła ozdobić kubek na pędzle
decided to altered cup for brushes


przygotowała pracę " Zatrybił człowiek"


przygotowała wspaniałą kanwę z zegarami i trybikami
create a canva with clocks and gears


I na końcu ja Reniferove  

również przygotowałam skrzyneczkę ozdobioną wszystkim
And at last me, I also prepared box decorated with everything
g

Sponsorem tego wyzwania jest Retro Kraft Shop
a nagrodą jest bon o wartości 50 zł na zakupy z darmową wysyłką! 
And the sponsor of this challenge is Retro Kraft Shop 
a prize is bon 50 zł to spent with free delivery !


Na wasze zgłoszenia czekamy do 18 lutego, przyłączcie się do naszej zabawy!
We wait for your work until 18th February, join us and have fun!

czwartek, 18 stycznia 2018

Coś nowego ;)

Hej , hej ... prosimy o uwagę ....
z nowym rokiem postanowiłyśmy założyć konto na Insta
Zapraszamy do komentowania i odwiedzania naszego profilu ---> klik ...


wtorek, 16 stycznia 2018

PRINTY "gwiazdki" - wyniki

Witajcie!
Przyszedł czas na podsumowanie grudniowej odsłony zabawy printami. Po ilości zgłoszonych prac widać, że ten motyw bardzo przypadł wam do gustu. I co nas cieszy, zgłoszone prace nie były tylko i wyłącznie pracami świątecznymi. Najlepszą pracę zgłosiła .....
Welcome!
The time has come to summarize our December challenge with prints. After a number of reported art works, we can see that many of You really liked this motive. And what makes us happy, reported art works wasn't only Christmas theme. The best work was reported by....Dla ciebie mamy banerek z numerem jeden.
We have a banner for You with number one.


Mamy także drugie miejsce, a otrzymuje je ......
We also have second place and it goes to...


Dla ciebie także banerek:
Also banner for You:


Ale to jeszcze nie koniec. Zgodnie z zapowiedzią, przygotowałam dla was
paczuszkę niespodziankę, która właśnie przestaje być niespodzianką :)
But that's not all. According to the announcement I prepared a 
package-surprise for You, that in this moment stopped to be a surprise :)

Paczuszka wędruje do ....
The package goes to ...

Bardzo proszę Ciebie o kontakt na adres: angi@op.pl
Please contact me by email : angi@op.pl

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wyzwania
i serdecznie zapraszamy was do naszych bieżących zabaw.
We'd like to thank all participants and heartily invite You to our current challenges.

sobota, 13 stycznia 2018

PRINTY "zygzaki"

Witam Was serdecznie 
i zapraszam na kolejną serię zabaw z printami. Dziś na tapecie:
Welcome heartily 
and I'd like to invite you for the next fun series with prints. Today we have:

ZYGZAKI
ZIGZAGS


Przypominamy, że na to wyzwanie możecie wykonać dowolną pracę, w dowolnej technice, ale motyw zygzaków ma zdecydowanie dominować! Zobaczcie zresztą, jak poradziła sobie z tym zadaniem nasza gościnna projektantka Anika.

We'd like to remind you, that for this challenge you can prepare any kind of work in any technique but motive of zigzags must be dominating! Let's see how our guest designer Anika handle this task."Gdy mam możliwość wystąpienia jako gościnna projektantka, zawsze zastanawiam się, co napisać o sobie... nie jest to łatwe wbrew pozorom. Kocham scrapbooking, choć czasami mam go dosyć i muszę od niego odpocząć. Bardzo często jestem stawiana przed potrzebą stworzenia i wykonania czegoś, co jest potrzebne na "już" i to nie tylko w dziedzinie scrapbookingu, ale również szycia na maszynie czy szydełkowania. Kocham majsterkować, bawić się papierem, bardzo fascynuje mnie świat mixed mediów i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się stworzyć w tej dziedzinie to, co bardzo bym chciała, co mi się marzy i mam w głowie. To wszystko, co robię świetnie ukazuje, jaką jetem osobą - osobą, która stara się optymistycznie spoglądać na życie i przelewać to na papier."

"W scrapbookingu bardzo kocham prace dla dzieci, tych najmniejszych -malutkich i tych większych. Pace dla najmłodszych odbiorców są mi najbliższe, dlatego wykonałam kartkę dla dziewczynki, taką uniwersalną na każdą okazję. Kartka jest bardzo kolorowa, z nasyconymi barwami i bukietem kwiatków, które też bardzo lubię :)"

"When I have a chance appear as a guest designer I always wonder what to write about myself...and it;s not easy as it looks. I love scrapbooking, although sometimes I'm enough of it and I need to take a break. I'm facing a need of creating and doing something 'right now' very often and not only on scrapbooking field, but also sewing on machine or crocheting. I love to tinker, play with paper and I'm very fascinated by the world of mixed media and I hope one day I'll be able to create in that field what I want, what I'm dreaming about and what I have in my head. Everything I do excellently show what person I'm- a person who is trying to optimistic look at live and transfer it ion paper "

"In scrapbooking I really love baby projects, those little ones and bigger. Projects for the youngest are the closest for me and that's why I chose a card for a girl, universal for every occasion. This card is very colorful with saturated colors and a bucket of flowers which I also like :)"  A to już prace naszego teamu :)
And here are inspirations from our team :)

Magiczne chwile
wykonała kartkę na roczek
prepared a card for 1st year


 Inna Luppa
postawiła na dominujący zygzakowy print na skrzynce
choose dominating zigzags print on a box


Beata
wykonała małą szufladkę
prepare small drawer


 Angi
wykonała urodzinową kartkę  
made a birthday card


 Inka-Art
kusi słodkim czekoladownikiem
tempt sweet chocolate holder


w męskiej kartce stawia na print i kontrast
in mens card she bets on print and contrast 


Na Wasze prace czekamy do 12 lutego.
Mam nadzieję, że czujecie się zainspirowani :)
We wait until 12 February for your work.
I hope you feel inspired :)


środa, 10 stycznia 2018

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Japonia - wyniki

Pora podsumować wyzwanie, w którym podróżowaliśmy do pięknego Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli Japonii. Bardzo dziękujemy wszystkim za  interesujące i różnorodne prace. Jednak bezkonkurencyjnie wyzwanie wygrywa:) Aplauz, aplauz:):)
It’ a time to summarize our challenge where we traveled to Country of Cherry Blossom or Japan. We’d like to thank You all for interesting and amazing variety artworks. Yet unbeatably our challenge wins.. aplauz ! Aplauz !

Doras Corner i jej piękna papierowa gejsza:) 
Serdecznie gratulujemy!
Doras Corner and her beautiful paper geisha! We heartily congrats !

      

Dla ciebie banerek
Here's a banner for you


Obiecane przydasie niespodzianka ode mnie, czyli od Zębianki
And as I promised some handicraft supplies surprise from me Zebianki ! 


wędrują do: Kamili J./Z kapelusza wzięte

By odebrać nagrodę proszę o kontakt mailowy:) zebianka@wp.pl
 To collect your prize Please contact me by e-mail zebianka@wp.pl

niedziela, 7 stycznia 2018

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Antarktyda

Dzień dobry,
Antarktyda to raczej miejsce mało gościnne . Ekstremalnie niskie temperatury i przeraźliwy wiatr pędzący przez lodowe pustkowia zapewne odstraszyłyby niejednego śmiałka;) Mimo tych uciążliwości i niedogodności zapraszamy Was w niezwykłą podróż na krańce świata -dosłownie i w przenośni.
Antarctica is rather a not very hospitable place. Extremely low temperatures and terrible wind coming through the icy wilderness would probably scare many people away;) In spite of these nuisances and inconveniences, we invite you to an extraordinary journey to the edge of the world - literally and metaphorically.

Źródło National Geographic 
Jeśli lubicie śnieżną biel, zimowe klimaty, pingwiny, błękit nieba, nieograniczoną przestrzeń, lodowe pustkowia, to zapraszamy do naszego wyzwania. Należy przygotować dowolną pracę w dowolnej technice, kojarzącą się z Antarktydą. 
If you like snowy white, winter climate, penguins, blue sky, unlimited space then we invite you to our challenge. Prepare any kind of work in any technique associated with Antarctica.

Inspiracje naszego DT:)
Inspirations of our DT:)

Iwona (Reniferove)
zrobiła stronę w art journalu z zorzą polarną
made a page in art journal with aurora polaris  Halina ( Inka-art)
- z wytłoczki po jajkach zrobiła świąteczne opakowanie na słodkie kulki Raffaello
made a Christmas box for  sweet balls Raffaello Angi
zrobiła kartkę pokrytą mrozem 
 made a card frost-covered 
  

Anetta (Jamiolowo)
zrobiła czekoladownik ze śnieżynką
made a box for chocolate with snowflake

 

Emi

 zrobiła brelok z pingwinem i górą lodową
made a keyring with a penguin and an iceberg
 

zrobiła kartkę z pingwinkiem
made a card with penguinNa Wasze prace czekamy do 6 lutego.
We wait for your works untill 6 February.


 

środa, 3 stycznia 2018

FOTOgra - grudzień - wyniki

Witam! No i skończył się nam grudzień. A wraz z nim stary rok.W styczniu nie mamy dla Was FOTO wyzwania więc kto się nie załapał na grudniowe niech żałuje :)
Welcome! December has come to the end and so the Old Year.
We don't have a FOTOchallenge for You in January, so if You didn't took a part regret it !

Natomiast nasze ostatnie, zeszłoroczne wyzwanie wygrywa:
Our last year challenge winner is:
i jej zimowy kadr:
and her winter photo


 banerek dla Ciebie :)
here is banner for You :)

 

Gratulujemy!!!
W nowym roku FOTOwyzwań będzie troszkę mniej. 
Mamy za to nadzieję, że Waszych zdjęć będzie dużo więcej!

Pozdrawiam i nie wiem, jak Wy, ale ja zabieram się do twórczej pracy
ponieważ roznosi mnie noworoczna energia :)

Congratulations!

In new year it's gonna be a little bit less FOTOchallenges.
But we hope to see more of Your photos !

Regards and I don't know how about You, but I'm going back 
to my art work because  I'm full of New Years energy :)